فرمانداری

دولت تدبیر و امید

اهم برنامه های دهه فجر شهرستان مهران

اهم برنامه های دهه فجر شهرستان مهران

ب : مهمترین پروژه های قابل افتتاح و شروع عملیات اجرایی در ایام دهه فجر شهرستان مهران:35طرح و پروژه عمرانی و اشتغال زایی 1 –چهاربانده نمودن مسیر ایلام به مهران در 3قطعه 85کیلومتر-مسیرجاده ملکشاهی(ترشابه)و... با اعتباری به مبلغ 1800 میلیارد ریال 2-افتتاح ایستگاه رادیویی پرقدرت صداوسیما در بخش صالح آباد با اعتباری به مبلغ250 میلیارد ریال 3–افتتاح طرح گازرسانی به سد کنجانچم ،شهرک صنعتی و شهرمهران،روستاههای کلک وماربره با اعتباری به مبلغ 50میلیارد ریال 4– افتتاح طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی بخش صالح آباد با اعتباری به مبلغ 520 میلیارد ریال و 2800 هکتاراز زمین های بخش صالح آباد تحت پوشش قرار خواهد داد. 5–افتتاح طرح تأمین برق بازارچه مرزی چنگوله با اعتباری به مبلغ بیش از 2 میلیارد ریال 6–کلنگ زنی خانه جوان شهرمهران با اعتباری به مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون ریال 7–شروع عملیات اجرایی طرح های منابع طبیعی ،آبخیزداری،بهبود مراتع نهال کاری ،حفاظت از جنگل ها ،پارک جنگلی رضا آباد و تثبیت شن های روان با اعتباری به مبلغ 65میلیارد ریال 8-واگذاری 25هکتار اراضی منابع طبیعی برای احداث پادگان نظامی کنار پایانه مرزی مهران با اعتباری به مبلغ 400میلیارد ریال از محل اعتبارات ناجا 9-احداث شبکه فیبر نوری 125 کیلومتر 64 میلیارد ریال 10-شهرداریها و دهیاریها 140میلیارد ریال مبلغ اعتبار کل پروژه در دهه مبارک فجر3350میلیاردریال می باشد. معرفی شهرستان مهران شهرستان مهران در مدار 33 درجه و 7 دقیقه عرض شمال و 46 درجه و 11 دقیقه طول شرق و ارتفاع از سطح دریا 200 متر و از شمال به شهرستان ایلام از جنوب به شهرستان دهلران از شرق به شهرستان ملکشاهی و از غرب به کشور عراق را با 230 کیلومتر مرز مشترک می باشد(با نظر امنیتی) مهران دارای 30 هزار هکتار (15 هزار هکتار آبی ) خاک کشاورزی که با پایان طرح سامانه گرمسیری مقدار 14 هزار هکتار به آن اضافه و تا 44 هزار هکتار خواهد رسید و 25 هزار هکتار آن آبی خواهد شد محصولات و سوغات مهران : بامیه – گندم – جو – کنجد – نخود – عدس – ماش – خرما –ترخینه ،سرمایه گذاری چند ساله دولت تدبیر و امید در شهرستان مهران : 1 – سامانه گرمسیری با سد 85 میلیون متر مکعب ذخیره و شبکه انتقال با اعتباری به مبلغ 1000 میلیارد تومان 2 – میدان نفتی آذر تولید روزانه 65 هزار بشکه نفت و انتقال 32 هزار بشکه آن به دهلران و سرمایه گذاری 520/1 میلیون یورو، مساحت شهرستان 2546 کیلومتر مربع ،صادرات سالیانه حدود 2 میلیارد دلار،روزانه 550 دستگاه محموله صادراتی ،26 پاسگاه و 24 برجک عملیات آزادسازی کامل و قطعی مهران :رمز یا ابولفضل العباس ادرکنی.عملیات کربلای یک از ساعت 24 روز 12 تیرماه 1365 آغاز شد. تعداد شهدا : 6115 شهید گرانقدر که باعث افتخار آفرینی در این خطه ی خون گرم از کشور عزیزمان شدند– تعداد شهدای شهرستان 230 شهید تعداد ایثارگران : 40 هزار از اقصی نقاط کشور و 2500 ایثارگر اهل شهرستان شهرستان مهران دارای دو بخش مرکزی و صالح آباد و تعداد روستا 13 روستای دارای سکنه می باشد و در مجموع 44مکان ،آبادی و روستا است تعداد دانشجویان : 4800 نفر تعداد دانش آموزان : 5846 نفر 46 فضای آموزشی 46 مدرسه - 5 هزار نفر دامدار و عشایر تعداد راه های اصلی شهرستان مهران 230 کیلومتر و راه فرعی و روستایی 74 کیلومتر شرکت های نفتی در منطقه : سروک آذر با 19 حلقه چاه نفتی و روزانه با برداشت 30 هزار بشکه وبا تکمیل آن و راه اندازی منطقه ی نفتی چنگوله تا 120 هزار بشکه در روز خواهد رسید . هم اکنون جمعیت شهر مهران 17000 نفر شهرستان 33000 نفر برابر سرشماری سال 1395 ولی تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی 40000 نفر اصلی و تبعی و 21500نفربیمه خدمات درمانی آمار واقعی جمعیت شهرستان بصورت شناور و ثابت بالغ بر 80000 نفر و در سال 1396 تعداد 4400000 نفر به عنوان زوار و متردد مرزی از شهر و مرز مهران گذر و استفاده نموده اند (متوسط روزانه 18000 نفر ). اداره برق شهرستانمهرانداراییکپستفوقتوزیعمیباشدکهشامل دودستگاهترانسفورماتور 30 مگاولتآمپر یکدستگاهترانسفورماتور 15 مگاولتآمپر(رزرو) است. ظرفیتپستتحتبار: دوترانسفورماتور 30 مگاولتآمپرجمعا 60 مگاولتآمپر یکدستگاهرزوربهقدرت 15 مگاولتآمپر ولتاژ ۱۳۲ کیلوولتیعنی ۱۳۲ هزارولتواردپستبرقمهرانمیشه درداخلپستمهرانبه ۶۳ کیلوولتونهایتابه ۲۰ کیلوولتخروجیتبدیلمیشود هرکیلوولتبرابر ۱۰۰۰ ولتاست ورودیپستمهراندوخط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولتاست ورودیپستصالحابادفقط ۶۳ کیلوولتاست طولشبکهفشارمتوسط :510 کیلومتر طولشبکهفشارضعیف:128 کیلومتر تعدادترانسفورماتورنصبشده: 634 دستگاه تعدادمشترکیندارای برق:10264فقره تعدادروستاهایبرقدار:سیزده(چالاب. چنگوله. دولگل. بانرحمان. شهرکاسلامیه ماربره چم آب بانروشان ریکا گلان کلک لیزن سرنی) تعدادروستایبیبرق : صفر اداره آموزش و پرورش نرخباسوادی4 / 85 درصد آموزشمقدماتی :۱۵۰ نفر تعداد دانشآموزان ۵۳۲۰نفر تعداد 45 باب مدرسه تعداد 312 باب کلاسدرس آموزشعالی تعداد 3 دانشگاه وموسسهآموزشعالی تعداد ۱۲۰۰دانشجو شبکه بهداشت درحوزهبهداشتودرمان ۳مرکزبهداشتیدرمانی ۱بیمارستان ۹۶تختخوابیکهبه ازایهر ۳۱۰ نفریکتخت ۲۷ نفرپزشکعمومی ۱۹متخصص که بهازایهر۱۱۰۳نفریکپزشک ۸ خانهبهداشتروستایی آبفای شهری شهرمهران 1 - جمعیتشهریتحتپوشش19738نفر 2- تعدادمشترکین7326 3- تعدادچاهآب ۸ حلقه 4-طولشبکهتوزیع138km 5-طولشبکهانتقال98km 6- تعدادمخزن : 2 مخزن 2700 مترمکعب 6- ایستگاهپمپاژ : 1 باب 1728 متر مکعبی بخشصالحآباد ۱- جمعیتتحتپوشششبکه ۱۷۶۹ تعدادمشترکینآب۹۴۴ تعدادچاهها۴ حلقه طولشبکهتوزیع ۲۴کیلومتر طولخط انتقال ۳۱کیلومتر تعداد مغازن ۲ بابباحجم۳۰۰۰ مترمکعب احداثسامانهآب شیرینکنبخشخصوصی۱۵ لیتردرثانیه آبفای روستایی ابفایروستاییتعداد۹روستاانشعابواگذاریشده جمعکل۳۸۷۷ انشعاب طولخطانتقال5/88 کیلومتر طولشبکه ۱۱۲مترمکعب تعدادمغزن۱۵ظرفیتبهمترمکعب ۳۸۲۰ ایستگاهپمپاژ۹ایستگاهظرفیتآبدهی ۷۵ مترمکعبلیتردرثانیه تعدادچشمه۶ تعدادچاه۷ مخابرات مهران ۵۱۰۰ خط صالحآباد ۶۴۵ خط چالاب ۵۸۵ خط شهرک ۴۱۶ خط چنگوله ۳۱۳ خط گلان ۲۵۴ خط بانرحمان ۱۷۳ خط ماربره ۱۱ خط در مجموع 7506خط تلفنفعالتلفن : گاز ۱۰۰درصدروستاهایبالای ۴۰ خانوارشهرستانمهرانپسازانقلاباسلامیبهشبکهسراسریگازرسانیمتصلگردیده ۹۵درصدروستاهایزیر ۴۰ خانوارشهرستانمهرانتاکنونازنعمتگازطبیعیبرخوردارهستند پیمانگازرسانیبهمابقیاینروستاهاشاملسهروستایکلگ،ماربرهوچغاکهروستایچغاازتوابعبخشچوارمیباشدنیزازمحلبودجهعمرانیشرکتملیگازتامیناعتبارگردیدهوجهتاعلامعمومیمناقصهانجامیافته. طرحگازرسانیبهمنطقهویژهاقتصادیمهراندرسالجاریبهاتمامرسیده طرحگازرسانیبهشهرکصنعتیشهرستانمهرانتکمیلوآمادهافتتاحدردههمبارکفجرامسالمی‌باشد. شهرستانمهرانباتوجهبهنگاهویژهانقلاباسلامیبهمناطقمحرومبویژهشهرستانمهرانکهمزینبهنامهزارانشهیدباپوشش ۱۰۰درصدیشهریوروستاییمی‌باشد آمارهایارایهشدهشاملکلیهروستاهاومناطقشهرستانمهرانشاملبخشصالحآبادنیزمی‌باشدلازمبذکراستگازشهرستانملکشاهینیزازطریقخطلولهگازسانیشهرستانمهرانوازایستگاهپرفشارCGSگلانتغذیهمیگردد . درچندسالاخیر ۲۸ نفرازجوانانبومیشهرستانمهرانبعنواننیرویمتخصصدرادارهگازشهرستانجذبوهماکنوننیزعهدهدارتامینگازپایداروخدماترسانیبهکلیهمشترکینوخدماتگیرندگانگازشهرستانمی‌باشند. تعدادکلمشترکینگازشهرستانمهران ۸۱۰۰ مشترک ۲۲۰۰مشترکروستایی ۵۹۰۰ مشترکشهری جهتگازرسانیبهاینروستاهاوشهرهابیشاز ۱۶۰٫۰۰۰مترلولهپلیاتیلن (۱۶۰ کیلومتر) درسایزهای ۲۵و۶۳و۹۰و۱۱۰و۱۲۵و۱۶۰میلیمتریو ۸۳۰۰۰ مترخطلولهفلزی(۸۳کیلومتر)دراینچهایمتفاوت ۶,۸,۱۰,۱۲,... ازمسیرهایصعبالعبورکوهستانیودشتهاودرونشهرهاوروستاهایشهرستانمهران عبوردادهشدهاندطرحهایگازرسانیبهصنایععمدهشامل: 1کارخانهگچ ۳کارخانهبزرگتولیدآجرهایساختمانیوصنعتی گازرسانیبه ۸ مرغداریگوشتیدراینمدتانجامگرفتهکهاینمقداردرپیشازانقلابصفربودهاست. ۲ایستگاهگازCNGجهتاستفادهخودروهایگازسوزدرشهرمهرانوصالح آباد (جند الله)ودرمسیرزایریناربعینحسینیافتتاحوهماکنونباتمامظرفیتمشغولبکارمی‌باشندکهاینآماردرپیشازانقلاباسلامیصفردرصدبودهاست. جهاد کشاورزی آبیاریوزهکشیدرسطحشهرستان ۱۶۹۱۷ هکتاراجراشدهاست سطحزیرکشتمحصولاتزراعی ۱۵۶۷۰ هکتاروتولیداتآن ۴۵۱۵۵ تن باغی۲۶۰هکتاروتولیداتآن ۳۰۰ تن اموردام ۱۶۰۰۰۰رأس شیلات ۲۰ واحدتولیدی مرغداری ۱۲ واحدباتولیدات ۶۴۴۹ تن آبوخاکاحداثشبکهفرعی جمعاراضیتحتپوششسامانهشهرستان ۱۲۷۳۱هکتار(منابعطبیعی۴۶۳۲+کارتچرا۱۰۳۵+ طرحمرتعداری ۸۷۴+مستثنیات۶۱۹۰هکتار) هزینه۱۴۷ میلیاردتومان دوشورای اسلامی و دو شهرداری شهر های مهران و صالح آباد ،هشت شورای اسلامی روستا و هشت دهیاری

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است